Leonardo da Vinci Programında Yer Alan Proje Tipleri >> Leonardo da Vinci Programında Yer Alan Proje Tipleri

Hareketlilik Projeleri  
Uluslar arası çalışma ve staj amaçlı projelerdir. Kurumsal olarak Ulusal Ajansa başvuru yapılabilmektedir.
Üç temel gruba ayrılır.

  • Temel Mesleki Eğitim Almakta Olan Kişilere Yönelik Hareketlilik Projeleri (IVT)

Proje süresi: 2 yıl
Hareketlilik süresi: 2-39 hafta
Program Desteği:
Yönetim ve organizasyon
İaşe-ibade (günlük hacırah)
Seyahat
Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık

  • Yeni Mezunlar, İşsizler ve Genç Çalışanlara Yönelik Hareketlilik Projeleri (PLM)

Eğitim faaliyetleri aracılığıyla bireylerin kişisel gelişiminin, yeterliliklerin, kazanımların, bilgi kullanımının ve istihdamın arttırılması
Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak AB’ye üye bir ülkede yeralan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı eğitim tecrübesidir.
Proje süresi: 2 yıl
Hareketlilik süresi: 2-26 hafta
Program Desteği:
Yönetim ve organizasyon
İaşe-ibade (günlük hacırah)
Seyahat
Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık

  • Mesleki Eğitim Alanında Çalışan Kişiler; Eğitmenler, Yöneticiler, Uzmanlar, Danışmanlara Yönelik Hareketlilik Projeleri (VETPRO)

Mesleki eğitim alanındaki yeterliliklerin ve/veya yenilikçi metotların ve  uygulamaların transfer edilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesinin yanı sıra kişisel gelişimin desteklenmesi, mesleki eğitim sistemlerine yenilikçiliğin ve kalitenin kazandırılması ve iş dünyası ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanmasıdır.
Proje Süresi: 2 yıl
Hareketlilik süresi: 1-6 hafta
Program Desteği:
Yönetim ve organizasyon
İaşe-ibade (günlük hacırah)
Seyahat

  • Aynı katılımcıya değişik LdV projeleri kapsamında ödenek sağlanmaz ve aynı Teklif Çağrısı Döneminde bir kişi iki kez Proje katılımcısı olamaz.
  • PLM hedef gruplarına yönelik olarak sunulacak proje teklifinin katılımcı sayısı en fazla 40 olabilir. Bu sayıyı aşan projeler uygunluk aşamasında elenecektir.
  • Proje teklifinin sunulmasından itibaren, projenin bütün aşamalarında gerek Ulusal Ajans gerekse proje ortaklarıyla iletişimi sağlaması beklenen irtibat kişisinin proje başvurusunda bulunan ilgili kurumda çalışıyor olması gerekmektedir

Hareketlilik faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanın.

http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-öğrenme-programı/leonardo-da-vinci-programı/hareketlilik-projeleri

Yenilik Transferi

Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı proje tipidir.

Ülke Merkezli Projelerdendir. Biri Avrupa Birliği Üyesi olmak üzere en az iki farklı Avrupa ülkesinden ortaklık sağlanmalıdır (Başvuru sahibi ülke dahil 3 ülke).

Azami LdV katkısı proje giderlerinin %75’ini kapsar. Proje ortakları toplam bütçenin %25 lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır.

Proje başına en fazla 150.000 € / yıl  hibe alınabilir.

En az 1, en çok 2 yıllık proje önerilmelidir. 12 - 18 veya 24 aylık projeler sunulabilir
Yenilik Transferi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu- öğrenme- programı/leonardo-da-vinci-programı/yenilik-transferi-projeleri

Ortaklık Projeleri

Ülke Merkezli Projelerdendir. En az bir tanesi Avrupa Birliği Üyesi olmak üzere üç farklı ülkenin ortaklığı ile ve ürün ya da çıktı amaçlı ve işbirliğini kuvvetlendirici nitelikteki projelerdir.
Proje süresi  en fazla 2 yıldır.

En az üç farklı ülkeden 3 ortak ile gerçekleştirilir. Ortaklardan en az biri AB üyesi ülkeden olmak zorundadır.

Hibe miktarı ülkelere göre değişmektedir.

Proje teklifleri, AB ülkeleri dillerinden birinde hazırlanır ve teklifteki her kuruluş (koordinatör ortak veya ortak) aynı başvuru formunu kendi ülkesindeki ulusal ajans görevi yapan kuruma sunar.

Ortaklık Projeleri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir
http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-öğrenme-programı/leonardo-da-vinci-programı/ortaklık-projeleri


Yenilik Geliştirme Projeleri

Yenilik Geliştirme Projeleri, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında yenilikçi içerik, metot ve prosedürler aracılığıyla eğitim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini amaçlayan ülkeler arası işbirliği projeleridir. Yenilik geliştirmeden kasıt ise,  birkaç ülkenin ortak olarak karşılaştığı ve henüz çözüm bulamadığı bir sorunla başa çıkabilmelerini sağlamak için yepyeni bir çözüm getirmektir. Bu tip projede somut proje sonuçları ve ürünleri hedeflenmelidir. Doğrudan  Komisyona başvurulmalıdır.

En az 1, en çok 3 yıllık proje önerilmelidir.

Biri AB üyesi olmak üzere en az iki farklı Avrupa ülkesinden ortaklık sağlanmalıdır (Başvuru sahibi ülke dahil 3 ülke)

Azami LdV katkısı proje giderlerinin %75’ini kapsar. Proje ortakları toplam bütçenin %25 lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır.


Ağ Geliştirme (Tematik Ağlar)Projeleri

Mesleki Eğitim ve Öğretim kapsamındaki spesifik konular üzerine çalışan uzmanlar ve kurumların oluşturduğu ağları kapsamaktadır. Amaç, mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren aktörler arasındaki bağı güçlendirmek ve  mesleki eğitim ve öğretim alanında kaliteyi ve  Avrupa boyutunu geliştirmektir. AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulmalıdır.

En az 1, en çok 3 yıllık proje önerilmelidir
En az beş farklı Avrupa ülkesinden ortaklık sağlanmalıdır.
En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin %75’ini kapsar.

Destek Faaliyetleri

Bu faaliyet alanında iletişim ve sonuçların yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.
Başvuru, Avrupa Komisyonu (Executive Agency)yapılacaktır.
En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin %75’ini kapsar.
Proje süresi,  maksimum  1 yıldır.

Hazırlık Ziyaretleri

 Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde sunulacak projelere (Hareketlilik, Ortaklık ve Yenilik Transferi Projeleri) hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için verilen bir imkandır.


Hazırlık Ziyaretlerini potansiyel ortaklar kendi aralarında organize ederler. Hazırlık Ziyareti genellikle koordinatör olacak olan kuruluşun ülkesinde ve belirlediği bir yerde en fazla 5 gün süreli  toplantılar şeklinde gerçekleştirilir ancak gerekçelendirildiği takdirde başka bir potansiyel ortağın ülkesinde de yapılabilir.

Hazırlık Ziyaretlerinin amacı; Potansiyel bir projenin potansiyel ortakları arasında;

 • Projenin amaç, hedef ve metodolojisini daha ayrıntılı olarak tanımlamak,
 • Proje içindeki ortakların rollerini, sorumluluklarını ve görevlerini belirlemek,
 • Projenin çalışma planını hazırlamak,
 • Projenin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik planlar yapmak,
 • Başvuru formunu birlikte doldurmak vs.

Leonardo da Vinci Hazırlık Ziyaretlerinin süresi en az 1 gün, en çok 5 gün olabilir. 
Hazırlık Ziyareti yapacak kişilere gidecekleri ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye göre seyahat, harcırah ve özel ihtiyaçlar gibi masrafları karşılamak üzere belli miktarlarda hibe sağlanır

Avrupa Dil Ödülü

Avrupa Dil Ödülü etkinliğinin iki amacından biri, dil eğitimi ve öğretimi süreçlerine ilişkin yeni ve yaratıcı uygulamaları teşvik etmek; diğeri ise, öğretmenleri ve öğrencileri bu uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve yenilikleri kendi düşünce ve öğretim tekniklerine uyarlamalarını ve uygulamalarını sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaktır. 


Dil eğitimi ve öğretimi ile ilgilenen her kategori ve türdeki kurum ve kuruluş ADÖ'ne başvurabilir. Ülkemizde ADÖ etkinliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. 

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne Üye ülkeler, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ve  Aday Ülke olarak Türkiye'de ülke merkezli olarak yürütülmektedir.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan ülkelerde ulusal düzeyde yılda bir kez verilmektedir. Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve öğrenimi girişimi kabul edilmektedir.

Hedef Kitle: Avrupa Dil Eğitimi ve öğretimi alanında hizmet veren resmi ve yarı-resmi kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk hükümlerine tabi kurum, kuruluş ve işletmeler başvurabilir.